Webelinx Games Privacy Policy

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - u daljem tekstu: ZZPL) a u svrhu zaštite podataka o ličnosti u postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa i u postupku izbora kandidata za prakse, “WEBELINX GAMES” doo Niš, dana 11.04.2023.godine, donosi sledeću

POLITIKU PRIVATNOSTI

Politika privatnosti je dokument koji objašnjava kako i zašto se prikupljaju podaci o ličnosti kandidata koji odluče da pošalju svoje prijave za otvorena radna mesta i prakse u kompaniji “Webelinx Games” doo Niš. 

O nama

“Webelinx Games” doo iz Niša (u daljem tekstu: Kompanija) je kompanija koja se bavi razvojem igara za mobilne uređaje - više o kompaniji se može saznati na sajtu kompanije https://webelinxgames.com/

Zaštita podataka o ličnosti


1. Kandidat i podaci o ličnosti

Kandidati konkurišu za zasnivanje radnog odnosa ili za obavljanje prakse u Kompaniji popunjavanjem forme na “TalentLyft” platformi, pri čemu se kandidatu automatski kreira profil sa unetim podacima. Kandidat može da pristupi svom profilu u bilo kom trenutku putem hiperlinka koji se nalazi u e-mailu potvrde o kreiranju profila, primljenom nakon prijavljivanja na konkurs. Obavezni lični podaci koje kandidat navodi su ime i prezime, mail adresa i broj telefona, a prilaže i svoj CV (radnu biografiju). CV može sadržati, pored prethodno pomenutih ličnih podataka, i druge podatke koje kandidat odluči da podeli sa kompanijom, kao što su: lična fotografija, vrsta i nivo stručne spreme, zanimanje, prethodno radno iskustvo te nazive prethodnih poslodavaca i slično.

Kompanija savetuje da kandidati u prijavi navedu samo neophodne lične podatke, odnosno one podatke kojima će potvrditi svoj identitet i svoje kvalifikacije koje se zahtevaju za zasnivanje radnog odnosa.

Kandidati u prijavi NE NAVODE podatke o bračnom i porodičnom statusu, etničkoj pripadnosti, verskom, religioznom, političkom i seksualnom opredeljenju i podatke vezane za zdravstveno stanje kandidata, jer ovi podaci spadaju u posebno osetljivu kategoriju ličnih podataka i kompanija ne zahteva ove podatke niti ih obrađuje.

2. Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

Kompanija podatke o ličnosti kandidata iz podnete prijave i priložene biografije prikuplja i obrađujuje isključivo u svrhu izbora kandidata za radno mesto/radna mesta i u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza Kompanije kao poslodavca u postupku zapošljavanja, odnosno u svrhu izbora kandidata koji će obavljati praksu u kompaniji.

3. Pristup podacima

Pristup podacima kandidata ograničen je samo na zaposlene Kompanije koji po svojoj poziciji i opisu posla učestvuju u procesu selekcije za otvorene pozicije.

4. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Kompanija obrađuje podatke o ličnosti kandidata koji je za to dao pristanak, pošto je prethodno obavešten o vrsti podataka koji se prikupljaju i obrađuju, o svrsi prikupljanja i obrade, načinu i roku čuvanja i pravima koja kandidat ima vezano za obradu njegovih podataka. Nakon što kandidat pročita ovaj dokument saznaće sve relevantne činjenice za davanje saglasnosti na prikupljanje i obradu podataka, a potom će dati ili ne svoju saglasnost sa uslovima privatnosti i za obradu podataka.

Određeni podaci o ličnosti se obrađuju jer je neophodno za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Obrada podataka o ličnosti od strane kompanije u fazi zasnivanja radnog odnosa zasniva se na zakonskim imperativnim normama i neophodna je u cilju izvršavanja pravnih obaveza kompanije kao poslodavca.

5. Obrada podataka o ličnosti

Kompanija obrađuje podatke o ličnosti kandidata koje je prikupila iz poslatih prijava u svrhu izbora odgovarajućeg kandidata za određeno radno mesto, kroz nekoliko faza izbora, do konačnog opredeljenja za određenog kandidata.
Kandidati radi prijave na oglas kreiraju svoj profil na “TalentLyft” platformi, kako je prethodno objašnjeno u delu “Kandidat i podaci o ličnosti”. Svojim profilom kandidati sami upravljaju i imaju mogućnost i pravo da ga deaktiviraju, te od trenutka deaktiviranja kompanija više ne obrađuje podatke kandidata.

Kompanija je, kao poslodavac, u obavezi da prikupi i obradi određene podatke o ličnosti kandidata koji je izabran za radno mesto radi zasnivanja radnog odnosa i isključivo radi ispunjavanja zakonskih obaveza koje se odnose na zaključenje ugovora o radu i prijavu zaposlenog na obavezna osiguranja kod nadležnih državnih organa.

6. Deljenje podataka sa trećim licima

Kompanija, kao rukovalac podacima, deli podatke prikupljene od kandidata, sa puno poverenja i datim garancijama, sa obrađivačem podataka “AdoptoTech” doo iz Zagreba, Hrvatska - vlasnikom “TalentLyft” platforme (u daljem tekstu: Obrađivač), sve u skladu sa odredbama člana 45. ZZPL.

Druge kompanije ili lica nisu uključeni u obradu niti imaju pristup ličnim podacima kandidata.

Kompanija ne prenosi niti prodaje trećim licima podatke o ličnosti kandidata koje je prikupila na osnovu poslatih prijava kandidata.

7. Čuvanje podataka o ličnosti - način i mere bezbednosti

Kompanija je čuvanje podataka sa puno poverenja i datim garancijama, kao rukovalac podacima, poverila Obrađivaču.

Podaci se čuvaju unutar Evropske Unije, odnosno u okviru zemlje Hrvatske koja se nalazi na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti prema Odluci Vlade RS o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019 - dalje: Odluka).

Kompanija je preduzela sve tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedila da se obrada vrši u skladu sa relevantnim zakonom.

Obrađivač podataka koristi sledeće mere za bezbednost podataka o ličnosti: pseudonimizaciju i enkripciju podataka o ličnosti kandidata, odgovarajuće mere za kontrolu pristupa opremi za obradu podataka o ličnosti kandidata (zaključavanje prostorija, 24-časovni nadzor lica iz obezbeđenja i pokrivenost bezbedonosnim kamerama), mere za kontrolu pristupa sistemu za obradu podataka (lozinke na kompjuterima) i ostale primerene mere.

8. Rok čuvanja

Podatke o ličnosti kandidata iz njegove biografije kompanija čuva dok traje postupak izbora kandidata, a najduže 18 meseci od dana podnošenja prijave.

Podaci o kandidatu koji je zasnovao radni odnos u Kompaniji se čuvaju u rokovima koji su propisani obavezujućim zakonskim odredbama i koji obavezuju Kompanije kao poslodavca.

9. Prava kandidata čije podatke o ličnosti obrađuje Kompanija

Kandidat ima sledeća prava u odnosu na podatke o ličnosti koje je učinio dostupnim Kompaniji:

  • Pravo da bude transparentno obavešten o vrsti podataka koji se prikupljaju, o svrsi za koju su određeni podaci potrebni Kompaniji i ko koristi ove podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ove Politike privatnosti);

  • Pravo da zahteva proveru podataka koje Kompanija čuva o njemu, na koji način čuva, koje mere preduzima da podaci ostanu bezbedni;

  • Pravo da zahteva ispravku i dopunu podataka, ukoliko su podaci netačni ili su izmenjeni;   

  • Pravo da zahteva brisanje podataka (delimično ili u celosti);

  • Pravo na prenosivost podataka, odnosno da zahteva da mu se u elektronskom obliku dostave podaci koje je obezbedio prilikom konkurisanja za neku od otvorenih pozicija; 

  • Pravo da ograniči obrađivanje podataka u određenim situacijama;

  • Pravo na prigovor Kompaniji ukoliko smatra da se podaci obrađuju na nezakonit način. 

  • Pravo na obraćanje nadležnom organu, što kandidat može ostvariti kontaktiranjem Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Kandidat čije podatke prikuplja i obrađuje Kompanija ostvaruje prava navedena u ovom članu stav 1. u tačkama 1-7. slanjem zahteva na adresu navedenu u delu “Adresa za podnošenje zahteva u vezi sa zaštitom prava ličnosti”.

Kompanija je u obavezi da odgovori na zahtev iz prethodnog stava u najdužem roku od 90 dana.

 10. Opoziv pristanka

Ukoliko je kandidat dao pristanak za obradu podataka, može ga opozvati u bilo kom trenutku. Kandidat može da opozove pristanak slanjem zahteva za brisanje ličnog profila na platformi "TalentLyft".

U slučaju opoziva pristanka, Kompanija prestaje sa daljom obradom ličnih podataka kandidata i te podatke o ličnosti brišu u najdužem roku od 90 dana od dana kada je primljen opoziv pristanka. 

11. Adresa za podnošenje zahteva u vezi sa zaštitom prava ličnosti

Ukoliko kandidati koji šalju prijave za radno mesto ili stručnu praksu u Kompaniji imaju pitanja u vezi sa prikupljanjem i obradom njihovih podataka od strane Kompanije u procesu izbora kandidata za zapošljavanje ili za obavljanje prakse, ili ukoliko smatraju da se njihovi podaci obrađuju na nedozvoljen ili nezakonit način, mogu da postave pitanje ili pošalju prigovor osobi zaduženoj za zaštitu prava ličnosti u kompaniji na e-mail zzpl@webelinx.com.

12. Važenje politike privatnosti

Ova politika privatnosti stupa na snagu 12. aprila 2023.godine i primenjuje se na sve kandidate koji konkurišu za zasnivanje radnog odnosa ili za obavljanje prakse u Kompaniji popunjavanjem forme na “TalentLyft” platformi počev od dana stupanja na snagu. 

Danom stupanja na snagu ove politike privatnosti prestaje da važi politika privatnosti od 14.08.2020. godine.